Κάντε
στη σελίδα της Chicco στο facebook

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό της εταιρίας Β&Μ Σκαρμούτσος Α.Ε.

με τίτλο «#τικαιπου Διαγωνισμός Chicco»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Β&Μ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ A.E.» και έδρα την Ν. Κηφισιά Αττικής, Ανδρ. Μεταξά 6, 14564 με ΑΦΜ 094051177 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «#τικαιπου Διαγωνισμός Chicco» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διά του διαδικτυακού τόπου www.chicco-diagonismos.gr, που αποτελεί την σελίδα του Διοργανωτή για τη διεξαγωγή διαγωνισμών στο διαδίκτυο (περαιτέρω o «Διαδικτυακός Τόπος»). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης της επωνυμίας «Παιχνίδια Chicco», η οποία ανήκει στον Διοργανωτή (περαιτέρω η «Επωνυμία»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω, και (γ) οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοί τους.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 ώρα 14:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τη Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 16:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
((α) Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα του Διοργανωτή (www.chicco-diagonismos.gr), και να συμπληρώσουν την φράση που είναι κρυμμένη καθώς και τα στοιχεία τους –Ονομ/νυμο και email υποχρεωτικά- στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Η φράση είναι η εξής: Τώρα βρείτε τα παιχνίδια της C_ _ _ _ _ στα καταστήματα Μ_ _ _ _ _ _ _ Σ. Κρυμμένες φράσεις: Chicco, Μουστάκας.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από το Διοργανωτή ή τις συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες (δωροθέτες ή άλλως).
(β) Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω βήματος και την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων του, η/ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει τη δυνατότητα να αποστείλει πρόσκληση (invitation) συμμετοχής στον διαγωνισμό σε όσους φίλους του (friends) στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, το επιθυμεί. Για κάθε φίλο στον οποίο θα αποστέλλει πρόσκληση, ο συμμετέχων θα αποκτά αυτόματα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Για παράδειγμα, αν κάποιος συμμετέχοντας ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων του διασφαλίζοντας μία (1) συμμετοχή και στο επόμενο βήμα αποστείλει πρόσκληση συμμετοχής σε π.χ. 50 (πενήντα) φίλους του στο προσωπικό του facebook λογαριασμού, τότε η εν λόγω συμμετοχή θα συμμετάσχει στην τελική κλήρωση με 51 (πενήντα μία) συμμετοχές. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται όριο στις προσκλήσεις σε φίλους που μπορεί να στείλει κάποιος συμμετέχοντας.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και η τήρηση των βημάτων (α) και (β) συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.
Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ' εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:
10 τυχεροί κερδίζουν από ένα παιχνίδι στράτα αυτοκινητάκι, κωδικός Z01-05905-00
Αξία: 35€
O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των Δώρων.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού, δέκα (10) στο σύνολο, θα προκύψουν μέσω κληρώσεως, στην οποία θα συμπεριληφθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στο αρ.5. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία του Διοργανωτή, Ν. Κηφισιά Αττικής, Ανδρ. Μεταξά 6 και ώρα 12:00 μ.μ..
Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) ο συμμετέχοντας έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος εγγράφου, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός των διαθέσιμων χρονικών για συμμετοχή διαστημάτων από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
Πέραν των νικητών του Διαγωνισμού από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθούν επιπλέον δέκα (10) επιλαχόντες, οι οποίοι θα προκύψουν από την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία κληρώσεως. Επίσης, μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης, κάθε συμμετέχων μπορεί να πληροφορείται το αποτέλεσμα της κλήρωσης από τα γραφεία του Διοργανωτή, κατά τις ώρες 09:00 έως 16:00 στο τηλέφωνο 210-6241400.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.chicco-diagonismos.gr καθώς και στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook www.facebook.com/chiccocompanygreece, οι δε νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τρίτη 20/12/2016.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ή ο εκάστοτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο www.chicco-diagonismos.gr, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση.
Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιηθεί με αποστολή του δώρου από τον Διοργανωτή, χωρίς χρέωση.

9. Απόσυρση - διαγραφή και ακύρωση Συμμετοχών. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απόσυρσης ή/και διαγραφής οποιασδήποτε συμμετοχής, στην περίπτωση που παρατηρηθεί μέσω της εξέτασης των ηλεκτρονικών αρχείων, προσπάθεια διαστρέβλωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πολλαπλή συμμετοχή με ίδιο ηλεκτρονικό λογαριασμό (email).
Επίσης, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα απόσυρσης ή/και διαγραφής οποιασδήποτε συμμετοχής χαρακτηρίζεται από υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, κατά την απόλυτα διακριτική του ευχέρεια.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η ολοκλήρωση από τον εκάστοτε συμμετέχοντα των διαδικασιών συμμετοχής όπως αυτές περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη σελίδα του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο www.chicco-diagonismos.gr.

12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αρ. 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Μετά την ανακήρυξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό παραμένουν στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Διοργανωτή, αλλά και γενικότερων δράσεων που ο Διοργανωτής επιθυμεί να επικοινωνήσει. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατόν να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω έγγραφου αιτήματος του συμμετέχοντα.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210-6241400 κα Ζωή Βαλασκοπούλου.

13. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας του Διαγωνισμού, των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και ανάδειξης του νικητή, καθώς και των διαδικασιών συμμετοχής), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο (www.chicco-diagonismos.gr), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Πληροφορίες - Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-6241400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.ποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.